GDPR

 

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

 

Správce osobních údajů

 

WORKLIVE CZ s.r.o.. IČO: 09735364, se sídlem Na Mlýnici 33/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, email: office@worklive.cz, web: https://www.worklive.cz  (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

Zpracovávání v rámci registrace

 

Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Zpracováváme zejména tyto obecné a identifikační osobní údaje, které nám v rámci registrace či uzavření smlouvy poskytujete:

Jméno a příjmení
Akademický titul, dosažené vzdělání
Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
Státní příslušnost
Datum a místo narození, rodné číslo
Telefonní číslo, e-mailová adresa
Očekávaná odměna / plat
Řidičské oprávnění
Informace uvedené ve Vašem životopise, na Vašem profilu na našich internetových stránkách, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace
Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání
Informace o registraci na Úřadu práce
Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)
Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah
Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání
Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace
Hodnocení osobnostních charakteristik
Údaje obdržené od zaměstnavatelů v rámci výsledků výběrových řízení. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, ale pokud nesouhlasíte se zpracováváním Vašich osobních údajů či se zásadami ochrany soukromí, nemůžete využívat naše služby.

Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání s jejich výslovným souhlasem nebo v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s námi. Pokud uchováváme vaše osobní údaje, např. kvůli soudnímu sporu, zakládá se toto zpracovávání na našem legitimním zájmu.

Účelem zpracovávání Vašich osobních údajů je poskytnutí služby zprostředkování práce, která zahrnuje zpracování nabídky práce, proces náboru a s tím související smluvní povinnosti; za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 1 roku po ukončení  smlouvy/registrace.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje za přímými marketingovými a statistickými účely. V rámci tohoto účelu Vám můžeme nabízet naše služby zejména formou zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou či formou SMS zprávy a doba zpracovávání Vašich osobních údajů je 2 roky po ukončení smlouvy/registrace.

Vaše osobní údaje dále máme právo zpracovávat za účelem případného vymáhání právních nároků vůči zaměstnavatelům a s tím souvisejícími právními spory a zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování. Za tímto účelem budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 2 let po ukončení smlouvy/registrace.

 

Zdroje vašich osobních údajů

 

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás (např. prostřednictvím našich internetových stránek, odpovědi na pracovní inzerát, na veletrzích či jiných akcích, tím, že nám dáte svou vizitku atd.). Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

 

Předávání vašich osobních údajů třetím stranám

 

V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje zaměstnavatelům poptávajícím zaměstnance na uvolněné pozice, a to vždy s vaším předchozím souhlasem (tito zaměstnavatelé zpracovávají vaše osobní údaje jako správci osobních údajů podle vlastních podmínek).

Rovněž můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
poskytovatelům softwaru – pro podporu administrativy a technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
provozovatelům záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu společnosti a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
případně dalším osobám, vždy podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu naši společnosti.

 

Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

 

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Ne vždy je však naší povinností řídit se Vašimi požadavky a námitkami, pakli-že budou zjevně neoprávněné. Za účelem svých výše popsaných práv použijte tuto adresu: office@worklive.cz.